۸۰۸۰۱۷ ۷

اعیصمسسیہجت جع سپچسس ےا

2 72 شیا ت ٣ط‏ لہامت وائا رص اع نا رن لو

راس امام ارام ا صددارب مھ و و تا ملا زم دو جب لاہ ہکات ۱ ننطااب ا شمدم رام وت کی نآزرا ات کال مرا رآ لات تا بی کسنطاب لانوال می ور وم سا تم من کر ا ال وا زی تن مت می بر ریہ وت ما یہر

دوت و سم ما وو اتا ا اٹ رم وزہ ورر ا

بر

ات وا نار وہنا تع انا ڑا ہا رون و

سی ہ۰

ت وافہ دیاا ٹک ؛ کا رووا ام کہ چان نیا ل ر7

ات

سی ہیں کی مت مس لفن یدرد لے لت تدج لی مات میس پر سم ما مر سے پش اتسس رات

: ت ائا یہن انل دی

و ,8 سی

جا جم یم 7 و بتان سا وراراشت

سے کن ر7 کت

۱ راروام ہراطا ئپ فو وٹ لغ تس بصورت موعین کا لآ رد لات 2 ماع یز را لوم ڑ انار درم ینزو را نگ یا ا را7 || اون و ار ررگئین۶) یسیع د اٹ رآ نمودن رآ خزان ا تو شراوغٹ سام د این یلان کیا را ملا 7 ا سا رہطا رن درا جوا یئ لع لن نس وا نام

در مسا نڑیندا .7 دارد || وط عرا و 7 2/۷2" و ٰ 2 تد وا و راع روا تس شس7 ٰ

کش

22-0 ض

(ئس٘)

سے چو ےر رر رکرو ہی٣‏ ا یمشیر مت انا رت اش تہ وا

ورب و ون لص ور نز ون و فط تلم را وا ودرا مر کاصد سومان ا وم ٰ بدا تا سمارامت دق گل رر را لا رکا ر و تا ۔.۔ ص سس رکا مار خر درا ء لاعف عا یی اسا رزن رک وسزنف رخوم یور حای مرا بکیسیل مز زی و ا دا ریت ت رکا زا ون ءا ذرا مان وایڑ نیا وا را رای ں‌ماان کن س !نت ورعاراہت واھا. ئا ی توف تا ت رس وارنر تربع کت د۲ ۱ دنن ہن ت کات واسا ب!ہن' مرا ۱ مر راب آوردہ شاین اض مس نما رتا ۱ ا رشان ح١‏ دررورگا را کا را وابای ت9 ؤتف پر نک وا اس دنا ا سنوی ہرادا

یسل می ستا رمضم پا مضہ

سس تا ہیر مم ممششمضمرں می لم وی محر وت یسمای لے سے بس-١‏ تح تہ جب لص سم سس ےس سے سے سے حیرشت سا جح امس مس سح سم

و ابد د سی سس تیسحہپیسےد س٦ھی)‏

ا ء : و مس مت سرت ا دا رشع ا رشب ا ڈرسس دالا وصہد|

و ار عالضا ان 7۵۰ 7 طو"٭!"ئ' 2 تھا وت !لی سای دمحا یکو ز لوا و کیاکی انان ع لان سن حو رت 2-7 وا وا ہکرتاع شرع ددن مار ون وگرامت 7 : عرائفسل! رولع تر کا زاس تن سس دراعد میا مان مھا ی دج ون رشان77 ٠‏

سر و ا کک انرم جا رما یس رر مگ

وشروع مور 0 من 00

دوال سا رعا یف رولفخرت یا ره اپآ کال اإ مات وا لت ریگرد ہاو نفد رک

نا 5 ٰ وو و اس ٰ 7 ور مت ۳ وو ٰ ام لو الم دم کس ما ٤‏ ا 0 ری ... و اسب رہ ۱ ن٘ :- 0 ٦‏ _ اولار ٰ 1 جار ك یر 27+" 2 9 و ار الوای

1

رت رط یقت وسا لھا ات صرمائر ۶ك ابیز ودرک و کر یبال وا نوتس یرک وش ملا اث دی مض نوتس دنؤسش اد ہوا اسر بیت ای اشک اما کصل وش تہ ۱ ٠‏ "0+۸ یسید دہر کاخ او مد فور رکرو روا رآ ور یو رتس نہ

یسل درمتاہ امت کس ٹون داوم ٰ انز کرنفشندواوٹ ورای نژن رت ٰ ارست ا جار ئل وت وت میں

اش رن رپ ردامت کب او یر ای برق رکومش ران تا

رمیا کے

ا سک اصصسماب ووسا ئل رف مو و ہل رشرہ .مھ ن دی مر ر2 ۷|

رون ہ رت وکوب جوا ن لے مرصہ|

وکخس یی سسمع نودن مات مقعن ریب( ٰ رود ور یی سد لی وقات در ذ سر تر تن مود خو دا سنہ رم نا وبا وگ سا کر مس دنب ۱ ٹراپ کمن ہسباب خو نما وت کک رد ک کرت مردد درک ار رر اعت ۱ کرو ی لافطا دنا ن کہ نوا ہراساب ووسا با تم ات ڈنو ا ٰ

٦‏ و .۰ت کر ٰ ست کی کا ایا ضا

اسا؟

)(

رکون وو رتبا تل ماس باست اسب تم رن کت ساب انس ا ْ اکر وو تسطٰوق ما ن انا نا دنر ری رف روط( اپالدماننز زدوارہ ٘ دم لام رکا رن ز ما ہر می ۲ ریت سب ریفیت راک یس ۱ راسطا بش مت وا رراا رم نی مر واموررا تا سپ ای رک رکش ٰ 77 گواست ا ڈرو خ ارم ور سیت دا دو ہمارو را نکیل روک س٢ا‏ ٹین ون دا امہ] اوسر رات وا نطاب ونشوشئ ابی ورٹا لوا رتا م وت نابظا ول ٹا ان قش ریت ذو نام

مر وسشمت ردیات وی الات ۱ اور ا دتا ںی لیٹس دا ریا ۱ دم ٹوس وکا رر دنع تما "00+7۳ ٰ اد تکیکشند تنیز و کا سن ا کول بط امت نی را م(یبانيِررذْيُرۓ وج و متا :؛| دکرا تَا نطاب اشت ولزات ۱ تی شی کی رتا طول و از ٰ

نی " ای شر 20 نوا رازہ کم 0 اأامامات ادا ںیمز وا رود اث بآ ما خلت ااارلنں سن وجالت بت ارات ۶7ن ری ااحتت ررافنائزوز ںا تمالا

ان وا شی دیس تا

مھ سے

را رض ولفت مسجھان نر م نافع سا ار یک اگل ربودجواب وا وس رآ ۱ ری کک اڈاٹ ء تماؤک ۷غ |

۱ سیا ود یراتا و رت

۱ اش رتا امت نوا رن رکم او ام مرا ئرواسصسوت از ول رس

ٰ اا مہم اب نا الات وار ذاصت ونب کنا انا ٰ رض نیت کرو مین الا مرن ۱

ٰ اہر دوظرم٤‏ ان رب می دی ت وی راو ٰ واروصت دا صا حرسب رات ول رد کک وی شاء ولا رئا ۱ اط لال انثاء 00 لاو لا نٹولی ل اھر من الاورن 7 ح رت کرد یا یمان درد در مل با ٹا 7|

آوپویسیشییتشسست

ہو مسر نیورپ ےکچ سے رج سن تسد حر

سا وھ وس رم اعد ی مسبت دو رج رض رمورد یس رٹ ا ولومرواہودید ۸ کس یڑ این نس رکش

وا لاد بیس ریت وگنام عم معطرت و دصات نع مرح وذ دا ال میا دہ دایشان 7 شور "+7۶ می سد ودورمفا بل ٢ہ‏ و وراعا رد مور و شال ونم واورا کن و ند وم ولا کٹ و واکردرصدو رگم مد وراا نت

مود دیو یں سی لد رف ہو رود لیف وھ ات ورپ ٹور 2 تل دک نوت طا عت نیع می ز تچ طا مت عانت قرو ٤‏

ح5

))

0 د ویک فا رو خرف ور ٰ ہی ےت سن مر حریت لوس تو یں ہی روا سو لباب شد رٹ یی سوا

شس لی تاب باوخ راد ٰ نمی وا ن ہسساب مال نیت ارجا نال

وی سب ہے بر رو وا ا لے عادت ار رو سنہ

پ۷ میں ا رقصا نو و رون داع یمور سرد ْ وید ھتوی 2 ٍ

اظری! طورات و وکا رد واضج کشا ریم پٹ لا ام وگول طط برفیت ہے ضس |۱-۴۳۲٣‏ ' رش کو ادا وروست کرت 1 ارک

اکر 91 ۱ ک ر. ٰ ہیروا ڑ گل کس رہ 1 رص ارم ےس کرام ت تیب ارام ول | ہناد فی سض فراص ۱ واوراصس شسمات م مار ص تہ ر9 وقول || اکم راٹس راکرد ج/ مع خرن ص ما لیا رام علیہ وا رعلویات صخ فور رت و یلک اث ب لا مست را ول ا رطاع دو فع رف کرت ٰ اق ادہ ور یمور ئا نکی سی رش کول ائیل طل بی را ا ینس ول اہ اری ئن : رھ ریم تا . کو ہت

و -

)0( ۱ ٰ نوا سرد کرای ارا ناروا را نذا رات ۴ ۱ ول سم ات سا یاطیاب لاہن اووراعيٴ وا وس رم دنین مسددام کے ۷ اہ 9-7 ٰ ارم اک سن یسر ہس رام ًَ ٰ ادرف جودازات الا رلک لاشرل رھ ٘ ال دعات تال با با بر اشن ٰ ٰ منلل پمیر رگا۵ 90007ه708 وہٹ دو ن ڑکا ٘ وم وص تما اس س جحوکرابت نات تال ان روا وع رات یسا لرراغا ینف کسی ۱ اآساوہ ددم مرکا سن فی او؛ وض کر ٰ امنور دنہ واریْرا ون تو سا رہا ی نود و ٰ ا الم رکا نات رمادار مک 20 ٰ

رت نو و ا نک داگر دو ور بر و٣ے۵]|‏

سم ]مل ا گُ :

آاومالاما حر رت ارح کی مد ری دی ر۳

نما !کر وحھرر رست با رک جات وتولن

ا ےا ما ا تح می نیل وس شود ات مکل بیقر

ای داع بت م راقو ا کی لوم وسطحت وک ستامت رر وھ ران اناد کرٹ و کور - ستاصستارظ ان رف دیو رر اول وسایلوم سی نی متا

ا دارد اف دا ات ریب سے دو وزالت وع سن یلوب رات ا و ہاو ذس ہمت 0 ریمس ترونمریا. لک مد وخعرت کسی لک شون ہکن ا ای لا دی نا عبت کنیا وق بی ۱

سسمیم مع سی لمسب مس میسقت امس وو مھت ہ اھ مہ مس شوومد موی

و5 سیل ومن ڈول سو سر داب وکات ویو تآنا انیم انس اتاشفشت ربتےنم نات 1راو سال وم ٰ وامہ تک را کاو مط اب پیٹ درا متا ٰ لام دارد ام فا تال م رف قرو تا اصز و ملح ورتا ب توصیہ از اڑا

7 0 - : ٘ روا گر درک رت مور احصضرت شرمو و ١‏ 7 08080 یہہ 7 ۲وت ث1 ٰ کول ر اکسا ناما رل ‏ وو رما وس ورک کس اہ ٴً‌ ٰ۴ نی 1 5 1 ٍ"> دای ایشا یکول ون امت زم

اا ےہ و 1 ہس ے٭ ٭* و حسم اس معودب پ کچھ ماداب دودعا ینا طا ہرس وگ ||

س۶ ا

یہ 2 م‫ ۰ امت

ك ممحدمد اک ری راگ مر خو بے ومروالہ ااظری و سواست پاگرمویث مور واءارث || ١‏ ی‌ مم 7 ہہ ق : امرس را امت کر یی می ا

)۷)

اش فتسسل را درا تو لمھا یرکف مووداز کور ٰ سر رکال ات| ا ان ریما و ڈاگہ ا مز یرتا کرو رخڈا سمل یں > اوففر کی وم 00128 یو کت مت انت ٰ ماع دخوردن انا مامت ری ومرف تن را ور طز تس رقو لک ور 7 ٰ آاٹفٹرون فیصحعت رُوعا نوا ببود ول دا نام زار تکنا سالک وطا لب زا فا اتل ٰ ڈرل و ھا ہت وم ورہ و من اکا فروی لال ور سر نان و الع سس لئدہ ور ے2 ٰ ۶ ت دچاکے ٰ ٰ ایس 7 ون روئعر ادوپ ۱

7

۳

ُٰ منص رارف رل دج ھن ویج یرہ ہرک دک طماس دراو اک کن مغ ین و نا فیصوت ابا کک او دسح راتا لوا یءدعان کر 2 ری ہر و پمون تع ہا کت خل دفطرت ا ہا کعرفت و تد ری راہ برود ضوح اما لی د ملک خوا ود آرموازو ولا نا مت جاک موا واطول ایك لا امت ولیک ازع تاد اص ایت می یر یز - ولب تی را زار تاس مور 272 حشق مود تو ان وگن ور ایاڑا 7 ںای کت عری دای نماات سس ےت ”رت مرا وک نشکو ٹیو یی مطاخط مت ج حزقہ رت می مال راگ

ہیں رای رہ تا 7 فراروعت اوہٹ رای ای بد دسر را ٰ در مال فدرت وا ض ما را وبا شیا ء ار رکا مصاوب الاتصیارھ لام تر الوم رالالنہ ہا گی ڈرمابل واجب تن مت َ لاولاث ما لا سال اکا نا تسین ئا الات ولا ٹی )ار اکا لی را ہشثت || سس ا "0

۔_عمسمسسےھمحستتمحو یسب سے لہ سم'ٔػج+ممسمم۔یمس سے زیپکسو ےس تح جس تی

ےی مو ڑا

مامت کا پان

درا یا لود ما ن متا را۸ وقزرت ٹپیسل ورک ٘

ران کات نا یذ الاخت رتو رر

وو کا نع علق ند ہا ھا ا مورک وڈیبا

ا با جا را ئا ٹا کچ مرج ہر الاک ا ف نات ول نع ہی

۱ او اوران و 9 رات وآرار مو

اادی رکا ضرف با دک با ں وا رود

ٰ فوئر نیف لی مت تال میم تا فیالا فا نیا شی اترام

۱ سا ع دی رنہ زرت وراہ+تال اراضتباراہت ورھر وا عطا م کال لن ص مار

۱ وازمداون وت رک ول وزج مو رانا

توف لوت کت ور امت بن کت ا ر شش کباداست درناورافمال و اعال نو زشان || ْ ا کات وا وآ کرد رانا موحص نون ٰ دن سا ربا را فا رات پاپ دا عیت ‏ دست زت ذس ایا وردہ ٘ ٘ اٹ ش سی سس 02 ۱ اس لاد وش انآ ا دلوماء ۱ ۳ ایر دی یلیر وسشاء نک 2| ۱ یں ود الھٰا نا رادمسن۹0 اریہ ٰ ۱ جا وا ےت فا ووہًواپشاءۂ یر ورُوجٌا نع اکا و امن ڈو واو سنا ءا نک تا ۱ ا سثْتات وارا راج کےا ان نہ دلو شا آیا جگ ےت رس کلت

)

پت ت0 رولت ول راب ا نوا ۱ ان ناسک تام تی دز نت أ ۱ فاوزرا روا ارهسمٗعاست ار ددم وارادڈ رم خی ٰ این وع لاگ لویب وا ند دع لک اہ ٰ ' 7 او مرو ار را راس کک و نار 2-7 0 یریت نت کیا ہشیت ز دا پیش وامرکر دہ یسیک ٰ ٰ ای ذو اس تک کن ہہ ہی ٰ نت ارآ یت مد بین ماود رغ ار

۱ کا

ا امم

و7 0-2 ۔‫ ]اگ و زع/سہ۸ہ ۸ .مال تَا جات باراد داواتا| ا ے

ِ'‌ 2 مہ ١صےدھھ‏ ۶ ٠‏ ,۰۰ اب اف یل جھائی وم ارطداددی امش ہرز صرٹ ٘ ااہم 2 ٠‏ ہو اٹ ا وم اود خر طاعت شر وا تحص تام س ت٣‏

ر۰

ا - ب2 ٠‏ وہث۶م ۶س

ٰ ور رر ستخ ص وط وم وقوف کول وف طراصت ۱ : ۰ جن 17 ً2 ہ79 چجوساپوہ ۱ ا ول اوہ وا ےیل 7زاز ات 7

لھڈ مہو سے سضر نسےىییسس مس دسج سے سوچ چجوسسکتھج اس ہمہ جڑسےسپمیوژ کو -ب209ممہےموکاسس مار سر سای مو راس سے جس حر میس کور موہ سیر نہ

۳)

ہہ مے ‌ٰ‌٥‏ ا سے و ۳ ۱ ایا یلو ممیت دب یکر سسما ردرہتقال حول دو ٠ ۰‏ ور

کان داد وکا رسےرارد واورا ور وسسطاعت ور ٌ ]:_ : ٌ و گل سد+و ےت بت اط ےا ریکرھریجا بات ا وعطا شر وارٰہ

ہے و 7 ے٭ ےھ وش زبرکدا ما یرد وباب تس :‏ سس ٹ و دا اورا ہا ن را 4 سسمرد وکارہ واجا رما زم ئن اون رم و 7 7 ٌ مکے رم او اہ نین وت وا را راو س موسے “٠‏ - 01 رف لور میس جھاضمای رجات ور وم تم لو مردوڑو و ا ےل تک لع وعاصی یسرک ہر دنا را رووا

ِ۰ مھ ررر ٴ و مھ و مارد و جا تا ھا کرای کل یر ہاو مو لام اطا ریگ اکر انانب ریا اارراری سے چیا راعمال سے ف ا راول و و عو لو و 4 کر ہت وس من تال حر مس تارحد دصا درو رتا ا سعامت را وقول ھا تھا ا الد رب گرن

مات سناس ء این من یآ کان جب اور اھر یا ا و کی ور ے بی وو وت مامت اک ا تا 27 ہی رون تصا دس( اس ك٥‏ وروقو یسل وعل تم وا کان ٰ ا داست چانک ناک ملا مطدیثٹ باضاء

و و کت 27 ا عدا و1 سسمہ ذسحیت علا قارف ود داکرر 2 بکر دی ٠ھ ٠‏ و وسشینت ہا وعلا قیگرفت شود ازا نام تل ما 37 قزر تث سھ ۰ 7 2-7 ہفرایر و لکول تا ظا عل کیک ما ا ۱ 7+ 5 و ۰٠٠‏ ۰ ا ان شا ءال بن کرای مز یک یتم رد اس ۲ ۰ ۳۳ 2

٣ َّْ٠ ۱‏ کو یں ۰ ُْٰ‫ اور خوا کس کک مت داوم رکید ٠ ۱‏ 10 ۱ ۶ ۶ وی .- 7 5 ٍ ومُرااورا کا سس راج طا ہرود رساررل

00 کم ہم ۰‫ گی بث 2 ۰‫ 02 د و شیت شیتعزم سیت نم وا ۱ :' شی و ا9و ا دک سم منون وکا یما ام ہت ج رپ

سس مس سے سح ےم ےچ

م1 ٹیا ء کرای سراست وضروری د۶ی

٦

اتل رات زی امو را عرام ھا 7 و تریس تل امت رز وت خالنت ہ سض ١‏ مر فو نیف دا بت کرک وظات 2( امت ازا کا یٹ مامت ا اوہ خمسیارفوبة و ید دی ےکر مرش ہب ول آورد ما ہے ٰ رکشت ع مہ دشحمی مما اد نرودا مر نس سس تی الماۂ تحسداموریرا 0 دا تما رخووعض انا || پا لن وت ا سی ت تر ماشہ م مرا د مدان یا علکا حول توم وص س0ھل٣ە*٭؛؟*8“'‏ رم قاع ول خ انال ان را ساد کشر

60

۱ وڈ ھا روم ردان اکس ہوا ۱

ٰ یٹ اکا ٹا لد ٹی اسماء ۶٦‏ 0- ۱

تقر یف متا ناف لیب القو لا خرن می سے لی انم ہاج رع ومن

آابدیی+سلن نین کر ا ٰ رہطا مو رن وا ٹا فاص ۲ ا رط ہیں ناوک أمس ا وا رم وت :

۱ وم یندا نیت حر 22177 ۲ اب وبا واور کرس ٹ ز×

امت یس یہ ویکرو وو شی جات ہل ا شی تیفوات مس فوء زاشت سیدرکھن ول راہ وا جیا رح سک ردکیک نان شی ت امت ربا

فادہا ہضتبا کٹا بت باءزوویت ||

ام مت ریس چیا وگردہ وم ا مقوف دا شتم

س2

و

نآ - کچھ 70 21 تس

الس میدورا مامت پا تسا رود وو صاکہ واب مک ا اورارہ الو ورس تیر ر امت پڈاکر شی ت خمم تہ سم ار و7 2 امیا اصورتٹ دورد رن اصر روہ ا رخ امت کس یوار وا خوام تکیچیٹلٹ ود بہنا ی ذا ریت اراہ فی دن ےہر کرد و شتہ عبا دب اختبیا ربا درد وآ قمنقیقت یت تی و دا و راب دا ان ٰ رك تاب شل اما ت انم اط ارت

آ9 ام دحا کاڈ ا ات جم انا ستامت وا ٰ اج گو: ایہم اض تکمش تن تا بات وا یتم سیکروہز شا راک ا شی تمریڑا ۱ کدف د کان رابہا ا وڈ کرد وتا رماع یڑا ٘ داد وو ماک ورخظ رق آمماکزاشت وأ مار

٘ ا ماواد] عجت برا ماج مود وت

ٰ اش وہ وو ران پر 7 راو وت او ٹوو لزا ا یواتف احصسا رر نام ٰ اض ت انرم کہ یل ض7 ۱ ٰ ور ت)سمطاعت رول 7ررك با دازرزر ٰ رز حگمرفت کشا ف دق لقال ول ما ا تاب نف کن افا رم دنام ابایاؤئڑ

سس ےب جس مسر سے سیت مس سے سس رو ریچ یبد سر مد صرح یح رچاں دو

ہچ مسسسپمسسندی ہیدہ تد اک ہر اس سے و ا و لے 3سض رن بی

(ء۴)

ارہ این ایر ضرا ملین می الج روم ونس موک وا ضس ر ولوشاء ریگ لام ین الا ر لیب انا شتگ ہوا سر یکن ' ٹین .ابی وش ول ہر الا نر وس الام مل الاض تار اتی مض امابوا خود داضت ااخشبا رکرو وخداونریر پا را ثآنا را شا خامت نار شس و و کو اس رون اما ڈدا ارک اش ونس مدان راتا اکرش مال و رٹ رڈ

۰7 ۱ "۹ٰ

ا وک ی'ووٹش انز ما رر وارا سم ات ٰ آقو تال ولو شا ءال 1الرا ولوشا رک نا من ار یسا امت رفس سح ا او ین یا ام ہا مکل

جح مسطتی چو چس جم دص ےم ور ےت تسد رس ےس سے جج سے دہ سورں سفے ہے سوااج یت

)۷ك

ارٹرھان درم رآ ہما دانسا ورو ہہ ' ۱ و انام و قطار وی ون !پیا نآ نما رام اضتما ران | مامت ٹا سکیس وم وواپ وخعاب ٹپ ہوم اق سمارایا نو دنر ہس ایا اور اما ر ہشیت خر ماس تککریشت عم وا تا ۱ ال بناج کر )ٹیس وسر ستل تن ڈوک دا پٹ ٹیک دک وش امرف لاموالالاواد ومر زوا ئا ۱ الأغرورَا اوا مرکا دشکرأ مور دارت ہا ابر ٣‏ 2 خر طبام تلم کتینوایت برا امش رای امم تکہتدرت وآستداعت ع ان رور ول جا راز برصزد کان یڑا ۱ ۱ 7 و و و کیل کو اب تم فان ملا

اس تن تر شی الکو ا تن یکم را ا رامک ا انی کی کاصع وف ٤نا‏ اہ نیس او دبوکان داع اض 1 ول بے ا نو الب سرب لڈم امت فیس را دا راہ وی داروا ان ماری! کر .0 ۱ وی رد ری را ام تکرا صا دق لیا ا رآئشر یو نال الو سا لون سرد تال مصعط من لاخ ما وُوا وک ما موا ولا اڈ میٹ زتنا بیس تداٹا لن وارواہت شاءا رشان را یسا

وامت اماک شتری ودرا ب ہسل وی ل وت زین فرمود شاء انان ماب سای مین مدان تاس تا یراز اسر سیر او نت یودن الہ دنت نو کر امب ذبنہ مدا مل ود نہخحضرت را وسر عمال واب ٹچ اورابواہہ دعا لاحات نوف اور ووڑگا ِ زار اتی ال موا احربت خی ا ات یہو ہنی لارسس فی رن موی من ا ١وی‏ وا سد ہ ع یوک الف فی وزت با الما سا دقن اخ مات یڑ ٰ ماب ازا نف وارواست ولا ئل ماما ۱ علذفضسائک والرنن یترک و رانک و زلم اش من ا خی راکرد یٹ ماگ شی رون

اھ۵س صن ے“ ودای ےھ ہم رت آً ات وص یاال یم و جو دسود ولو جرص رس س مسا وا ۱

ضا برا غیار الو تع مد یک ایر ایام یسل مک رض ہو د ایا مع مس واراوه وگرر وٹھْا ائن کہ داعل ھا دیع الا فرمو ون دوجو لآ 7 یں 7 چٹ ما کیا م وررمین ونر2ر اکسا نکرا ہت فا لت

نچ

واراوو وورر وص وادن وپ داصل و2 یادیٹان مرش ناک نوا ا نرک ن یہ و ام رد ان 27 ینا لا ھا وٹ ا ار اح رم وٹوف گی تا لی دکا نال ترنی کا تا فا ل لیکش مر اص ستتراونیا او لس تال ہج می لص بک فو یرٹ ۰ نو نا معاو لع سر لوف می بد انی

نی ا سے میم

سس سیھوسمس سے تممد و سم

اك

>

اہ دواد وقدر وی ولب فا لک ماخ لب ا

اویل :سا رقال سحت ابع دا ۶ب م] || اٹول تاء واراد وب ول شٹا. انل ٰ ہروا رائؤسل وٹ و زیت انج“ وخ ریب اکر یئ ینا اہ سام 200 ای ف انثاء وق ازت فراض مم وت ارس کو سر روم و جا فیا وا ا سا سیف یف و وکا او اما انف منگٹ واشت ا 0 ۱

)م)

٣‏ 1سن رف دیون ین یا

ایرث داد ال وت جورخ : و قو لسم اشا دو سر رکال ا نایا ال الیل کی اک ماع وروی

رھسے۔ےمحمحہ۔

نی ےتال ما اع واللہ مرا الع رر نا و ٹوا یو سرن ہج ور او 2

ینہ وا وت و و ایر جا تا

ای ئ نع دنسم تل یلرک 3

واخا رسھن مھا لیپا شارشلہ مایا یا شک

او ا ن_ حا ل وما یک کت وہث واخما رات اروا تے ومُود َُ2 ن ومرث را او ےی تک دہ ا اط وم بودی لا رر مت یرم د سنا وطرثٹث ۲ھ نر وعزت رمُول ل١‏ علر وا ال افش کن اب اعر وم مامت گزشانث وم لف مآ در زی کا رین ساپثموومہ+ .اوہ ن انت اٹ تسم مر ا

39 ۰ 7 اث۵ و ظء ہی رر * ام علیرالرم درا لوا را مہ ا رت جی) بی ا لوا بعد لیا و ھا

و و سی نم 8027 انا 20 ع نر نی ات علہ ور ۶رت سا 2 کال دروت الات یی 07 کال مان اط صا بک نف را ا ورووا|| ینا اما ات رک مخت نال ' َو نک ٰ کی رھ یماوس و ناد و ل۲ل ٰ نا سن راع رو ں ماخ ہن ١‏ َا لعا لی وا لام" تل الا مسا نوم تال نبا الا فا لاب ہشن کی زان اع رس یں داز | وہ واترءا ھی ول ٰ

۶۸۵

و کرد عرااقران دشسآد مح ات ار ہی اوج معا یلان تھا لپ الین سو ہے ول یق مکح یٹ امیر الران ری وعاصا ول سان سور ور ابا اذا ینان را ےلیکا نت او سی ات کی حعدک فا عضوم یک با ا ا وای کا بات نوہ دا ما لرٹاطڑ حر ساط روش اک ام یف کو الس مت سار ولیہ کے 2۷7,, نات

تو پیا زاںوقات دائج و وکرٹ جرڑآن د متا دا رر نید دا رتواترہ ما ہرورش ونام تکا ےر اوہ وعرض کون د وع رر ہشیت واراو ولا

و

و یدھم ہے

سالفا کا نال اش متا :مات وشدر ال لات اکا رل7 ویک ااک سحمزت ٹوا زال زا وت را عاتم ول وکا ن کٹل ا شاب والتاب وسم٘طالو راوشہمہ انال ہی ءا رما دوک وہہ وف را وک کی و گے و ور یسل سیا ضا ولا سےلما د۶ کو کین زا اف لق یکفوام تار وی ما دیث ش ریا ہام ت کا جن دوجو رکشت تا نوا تین یلو ا اش وا مو نوا طاعت اشد ونوا تحت وا و وا 77 اعری رغرا گت ارد ورصرور سکیل

٭پ××سدسہی۔ممسسے٭ومسشسسس اوہے سحجسلوپسے سے

زع يننل ضز رض ور کن ون اد کیٹ وف ول دشر و ریس دا تک را مڈالنور رز راک ہرفھی زا وصا رتو و ۱ 7 ا رولف وبپون دپراد ورا ال١‏ مت مر نا الم پمداا ما وا مود جا رما ہا لت سال ہسم! یٹ فا دای شر کو را زمر رص کہ دا پر فاکو رش رف رمُوری قالعال رب خی ٰ وت ا یی فو لکیہ امم 31.0۵0"+*"* السا را راہٹ ح 2 راو( مور وخرات وش رو رر کاو راو او وت اسرث وعاٹث وعزت وت ضگاءيی س وو واسًالایامث طرلرز ےش ۱ لا رو الو پیا مین لاھرین می ناش دک ایا | اما نک رحر لات وس وسّما و7

مٴَڑچھُٛی"٦‏ سهجچجڑڑسسسسسمسسمسںھم ح٤ا١_ے۔سا۔ے_صچة‏ ے۔ سمے ےےےے ے۔ سم تج شش سے سے سس ٹہ سو ےس

موس سان( ن دوام مل کو رجا رتا ۳ الاضل اکر یمم ہے نی و بر وم ولاددا نان برووراا ار ما ٹی ما ما رکیل رات دوراب مرو رکوہ ستوا ند مراوارا زا رمالا مر تی تا ودہ اش ول انا ںل/یفنتاروڈراظ کرت 1 ودرکس ضرا مد وو وش حرش روا 27 صاع ایت نس صا صالت تا

ج جھجھھے

ث- ا امرمن الامرین قدرت وآآ ناریا امد ٰ

حر رت وانتا امت مملک انان ہد

٭ جم 4 و 7 ۰ ہے 7 ما رما سد ا1اکوار ار روللع کو ار

یم ٭“ رس تر 7 - ہرمک ب سا رص مت تلم تکرض ا ضار بے 2 ۱ عو 977 نی ارب یگمسماری !۸۷ ایا را عیا بمطل وی ئروظراہت لات اسسی

دم رمع ا نو مس نوم دو

وا مالک ما الاب جووان فور رو ملا یمم نالامرن گرا سشد ومکو لص کول مصسلو روا ماود مل علامہ 7 رکا رک رک رن سیک کش عرہ ارت

امت کر و نما لراعال وا خوال را مت کان

جار قگردہ ون ایگ الیٹا ھ0۶ راعال وکا مُا ب تد دنا عال

وا تل کہمقرٰک را وق ٹف ثتصز دا راوا رام تک ور رکا بن را ایا دگرد را را درفور بافرا ان

یس ٹسیا راہ ینان داکزاشت وو رر رر

سمخ اکا داخما ل ود روو ہسشت انت

دضا ا ماخال ال سی بت اتی

٣‏ تاکن برای دوظرھ برارا رما دی ونوڑی شت رامتلاغای مت نے ےرا سے صصح ہے سے مم سس سس سم سس لے

ؤسء قرو

(۱ء)

سے سس و و او اھر بگوا نال ساء وت الا۔ ح ھےے یم

داع نہ زاگ دا ھارراو فو ات اود جاراز ا یو مات 2 7 زم ا اہر 9را رآرا وع رات ٰ یم ا شا تما فی زمر ا شر رلع‌الازار وا اش ان

بت اپ

[" ات ا تم واروحر یت ووراستیات وُواى ا 7 نا ری 7

ہب و وورا اس ٹک درم مرو باو مد ۱ ےج شرف ۶ مانشد کت ماشہ نمی تک فو انت وبارا ہشیت قرف ہستہ

--0 مق و جن رو امت ہر و خوش ک٦‏ 5 کہ وطراعوت ماکا رت رحسےدن کرد ا ولا کت 7 و" ان لاپ وین سیخوض بو دو و لگا بل رش درا مر اظار دوب ال شا نکش ات ورواقیدک ر٢‏ و ۹۷و" ١و‏ و ؛لا ت مس یک ال تا ووھ یس تک ہلاکت وسیری و نرت یسل ری طہن پل شود ک ب اخ تم مت و ضا ح کت واتئٰ ات می سا وم مسا قاع رب رت رح تین 23 ماعرس خ تمہ ونوش کان ود داتمنہ ت> 2 ۱ سے7 گورسو آت ات سور ) رت ایا سے

ون عزمت حہبرجو تا شا از تق کلت

-." ول این را ا رح لمات دسح او کنا یداہ وسرورائ خی الام ہاگ مل ا رورع تا ل رو ار تا بی ترسح ماجاث وروزا گرڈ الی برا یلک الال مرک .- سا زانجاب وریہ الام میا نکارزارشرمی برد اہل رکا 7 اگعٗٔت 2 ٢ٹھھ"“80ھئ‏ ا نک یڑ مانر دڑییل درا تر و ور ٹم شمدا تماد فعہ ذعا یھ سانلا مکا ید ول ایل ززز بہول مرا وقرت امن راک٢ثٹےرا‏ کو محومد و ان بے معلوم ما مع مو ور بت وعری ت 7 ا رم شاوت ورنرکوا ا 2,7

مك ‌مىىستھےسٗسچھےت

رس کٌ کے كِ ً‌ ٠‏ د و وکا ما مت لن ماس تکہکما رم انان ن بے 2 ضا سی ا 7 7 رسود سن ررض بعد مصعلی رانا صاع اور پک تو لی ری ا نشم وم کرس وط مکحم تحعوتن؛ دا ری ہما نا دض

و رما می می نا 2 وو ہاور یس ایک راخب باقن یسل یسیا ھی سک۷ روص رن نا ستینحرشیہ دل اتا رای رما لا ی ما خھ ٹا پان م گی دالشت پناک پر بزرکوارخو دع رخ سرد امج ما یھر مزا پنیا ی یدارا رکرو نو یرم و ور :7 :

دہ دآبن ری دہف ام اکا سد راض یئ 7 ارم گنو نآ نا می ست ل١‏ ریا 0 شا سشدن بر دش اخ نشدن اود

ہا لی درا نل انتا ۶2

ھ0 تی ہے ٤ھ‏ محر 7 7 ای رب ما درف مس اف ام نت کر بد

یمور و

7 (مم) تنا نک زی وا بے تال ا اظام ربخاب زم سان کا را می کا کیاکی مرن تا ال ال یز ما رکفت مالک ڈککے یں برا تال رطعرارابیشضشت بس اححضص ت مود ض ' شر م یما می یشر ت کم رہ عون ڑا 02 و الاک ت رانا و رز نت شرف ا ہرک رٹوم نو کرش ہراریاس ات ا رر ےا تو رت تا ما نام ماس ی دکرا را مال حر تہ ار سیک ڑا ران وا ریا ماحعت و رشتا یگل مللوم! ا عا لت برا :یمان گادیا! ںایز ٰ سا رانا ظا شترا نال بت ما میٹیدء وبڈ

7 ٌ - : 27 کے کٹ اک "اف رت ٹہ را رر م گان داد ون لاست ر75

ورپ"(

)مض

71 ة‌

تا .1ک ۶ی 9 ف. نر سرک وکا نیسح ش دنم کا درک تر ا متا

ا ےت الا وخلیا لا مرا دب٤‏ ماب کن

کت 7 رک تموو ناکرا سس دا درا کم را ہو دک ا رش مر ن ورک ر رمع وس 9ای اررائھ ہ ابو فك دو یکاہ وکا وا میقت اق برا بن